Проект DIONYSOS

Разработване на идентичност на добива, почвата и площадката


Катедра по хранителни науки и хранене на човека - Аграрен университет в Атина
TRANSCOOP - Агенция за транснационално обучение и развитие
Търговско-промишлена палата в Хасково
Федерация на професионални, занаятчийски и търговски асоциации на Еврос
Институт по лозарство и лозарство Плевен
Агенция за развитие на Кавала - Предприятие за местни власти
Община Кирково
Факултет по икономика и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Проект

Проектът DIONYSOS има за цел да съживи местните сортове вина и винената традиция като средство за запазване на биологичното разнообразие и като лост за развитието на района. В този контекст DIONYSOS цели да отгледа и използва местните сортове вина и местните вина като специално природно и културно богатство за района на проекта и като средство за отличаването и диференцирането му. В същия смисъл проектът се стреми да обогати и насърчи местното производство на вино с местни сортове вино, като същевременно засили местната продуктивна идентичност чрез прилагане на интегрирани подходи за популяризиране на региона като дестинация за винен туризъм.

За тази цел органи с различен произход и допълнителна специализация, напр. изследователски институти с акцент върху виното, агенции, занимаващи се с развитие на туризма, агенции, представляващи местния бизнес и местните власти като основни участници в планирането на развитието, се присъединяват към това сътрудничество, преследвайки синтеза на техния опит и активно допринасяйки за развитието на привлекателността на региона, освен това засилване на ролята на съответните лозари и винопроизводители.

Проектът DIONYSOS се осъществява в рамките на програмата INTERREG VA GREECE - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 СЪТРУДНИЧЕСТВО и се реализира в региона на Източна Македония и Тракия в Гърция и в областите Кърджали и Хасково в България. Пилотните действия по проекта се осъществяват в по-широкия район на общините Пангайон (Кавала) и Суфли (Еврос) в Гърция и Кирково и Хасково в България.

Действия на DIONYSOS

Действия на DIONYSOS

Проектът DIONYSOS обхваща действия за препроектиране на сегашния модел на лозарството и винопроизводството, като същевременно засилва отглеждането на местни сортове за обособяване на района и тъй като те представляват сравнително предимство на него. Освен това тя включва действия за подчертаване на тази конкретна местна продуктивна идентичност на района.

Проектът акцентира на местния тероар като важен фактор за специфичните органолептични характеристики на виното. Той повдига винената идентичност на района, фокусира се върху осъзнаването на стойността на местното лозе (сортове и пейзаж) от местните общности, създава синергии за развитието на туризма в района върху неговите винени сортове и подкрепя промоцията на района.

В този контекст се намират научни изследвания по обща методология за идентифициране и анализ на местните сортове; експерименталните винификации се използват в специализирани лаборатории за вино. Разработва се дигитална карта и онлайн платформа за лозята в региона, разработва се план за винен туризъм, инсталират се информационни табели на QRC и се прилагат пилотни интервенции за подобряване на естетическия образ на населените места с цел повишаване на местните идентичност.

Семинарите за винопроизводителите и производителите на вино се провеждат за подобряване на качеството на продукта. Семинарите се провеждат и за туристическите оператори, заедно с дейности за повишаване на осведомеността в местните общности, така че те да реализират своето местно природно наследство, заедно с важността на винения туризъм за местната икономика. Други действия засилват бизнес и местно сътрудничество, докато други повишават района до дестинация за винен туризъм.

Триезичен гид за винен туризъм
Via DIONYSOS

Триезичен гид за винен туризъм

"...По-натам за Алкиной се листят многоплодни лозите. Гроздове жълти - едни на открита и равна площадка съхнат огрени на слънце, а други прибира лозарят. В делвите мачкат една част, а друга е там за ластари още разпукнала в цвят, кехлибарено трета се багри. Там, гдето свършват лозите, започват лехи, засадени със зеленило различно, което не вехне година..."


Омир, "Одисея" (песен VII, стихове 129-135)

Изтеглете флаер (PDF - 2MB)

ИЗТЕГЛЯНЕ ПЪЛНО УКАЗАНИЕ (PDF - 95MB)

DIONYSOS Партньори

Проектът се изпълнява по програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция - България 2014-2020“ и е съосновател на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на страните, участващи в него.