DIONYSOS Партньори

Катедра по хранителни науки и хранене на човека - Аграрен университет в Атина/GR, Водещ партньор Yниверситет

Катедрата по наука за храните и храненето на човека предлага на студентите научната основа за рационално справяне с научните и технологичните въпроси в областта на храните. Освен това, той популяризира съществуващите знания в областта на науката за храните и храненето на човека чрез програми за научноизследователска и развойна дейност, проведени в сътрудничество с други гръцки и чуждестранни университети и изследователски институти, както и с отдели за научноизследователска и развойна дейност на малки и големи гръцки хранителни индустрии.

Атина, Гърция
Телефон: +30 2105294900
Федерация на професионални, занаятчийски и търговски асоциации на Еврос/GR Oрганизация

Федерацията на професионалните, занаятчийските и профсъюзите на префектурата на Еврос е вторична професионална организация (федерация), основана през 1945 г. Федерацията е базирана в Александруполис, на 4-ти етаж в сградата на Камарата на Еврос.

Целите на Федерацията са да отстоява, защитава, изучава и насърчава общите икономически, социални и професионални интереси на своите членове в услуга на общността като цяло.

Александруполис, Гърция
Телефон: +30 2551038018
Търговско-промишлена палата в Хасково/BG Oрганизация

Търговската камара Хасково е единствената местна независима организация за членство по рода си и предлага разнообразен и изключителен набор от ползи за целия спектър от бизнес и предприятия в Хасковска област. Като акредитирана камара, тя осигурява достъп до бизнес мрежата и базата данни на Българската търговска камара.

Търговската камара в Хасково е създадена през 1991 г. като независима асоциация, създадена на базата на доброволно, самостоятелно и самофинансиране. По това време имаме около 200 членове от района на Хасково. Целта му е да подкрепя, насърчава, представлява и защитава бизнес дейностите на своите членове, както и да допринася за европейската и международна интеграция на област Хасково.

Хасково, България
Телефон: (038) 661112
Институт по лозарство и лозарство Плевен/BG Oрганизация

Институтът по лозарство и лозарство е държавна изследователска институция в структурата на Земеделската академия към Министерството на земеделието и храните. Извършва научноизследователска, приложна и производствена дейност в областта на лозарството и виното.

Научно-изследователската и приложна дейност в областта на лозарството и виното се извършват от 19 научни сътрудници с научни степени и звания по 6 специалности - лозарство, винопроизводство, растителна защита, механизация на селскостопанска техника, рекултивация на земя, икономика.

Плевен, България
Телефон: +359 64822468
Агенция за развитие на Кавала - Предприятие за местни власти/GR Търговско дружество

Компанията за развитие на Кавала е създадена през юни 1992 г. Нейното създаване беше продиктувано от необходимостта от създаване на лост за развитие с широко участие на участници, отговорни за местното развитие, като основният акцент беше записването, изследването, проучването и насърчаването на икономическото, социалното и културното развитие на региона. Областта на интерес на компанията е префектурата Кавала, както и по-широкия регион на Източна Македония и Тракия.

Акционерите на компанията включват всички местни организации на Кавала, 2-те вторични кооперативни организации (Кавала и Паггайоу), както и научните камари на нашия регион.

Кавала, Гърция
Телефон: +30 2510620459
Община Кирково/BG Местна власт

Община Кирково е местна власт от първа степен, разположена в област Кърджали (BG425), Южен централен регион на България (NUTS 2). Общината е административно-териториална единица, която включва 73 населени места. Общината обхваща територия от 538 км² с население от 22 000 жители към декември 2009 г.

Общинските власти определят и прилагат своята политика за развитието на общината, решават проблеми от местно естество, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравеопазването, социалните, образователните, културните, дейностите, свързани с общността и комуналните услуги, пространственото планиране и др. Като се ангажира с различни инициативи, общината работи за създаване на жизнеспособна и устойчива икономическа среда за развитие на бизнеса, предприемачески възможности и отлично качество на живот.

Кирково, България
Факултет по икономика и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"/BG Yниверситет

Факултетът по икономика и социални науки е създаден през 1994 г. За кратък период от време той успява да се превърне в модерен академичен център за образование на икономисти, мениджъри и политолози.

В края на 2010 г. Факултетът е на 4-то място в сферата на икономиката сред 16 висши учебни заведения и на 7-мо място в сферата на администрацията и мениджмънта сред 19 висши учебни заведения. Той е и най-големият факултет на университета по брой студенти, които получават висшето си образование там.

Във Факултета се разработват проекти за актуални икономически, управленски и социални проблеми.

Пловдив, България
TRANSCOOP - Агенция за транснационално обучение и развитие/GR Търговско дружество

TRANSCOOP, Агенцията за транснационално обучение и развитие се активира в областта на планирането и управлението на проекти, както и в разработването на проучвания и насърчаването на сътрудничеството на национално и транснационално ниво.

Компанията е специализирана в:

- Планиране и прилагане на инструменти за местно предприемачество и насърчаване на бизнес мрежите.

- Предоставяне на поддръжка за популяризиране на местната идентичност и въвеждане на политики за качество.

- Подобряване на туристическия профил на регионите и тяхното популяризиране като туристически дестинации.

- Подкрепа за насърчаване на развитието на човешките ресурси.

- Подпомагане на подобряването на качеството на живот и създаване на рамка за сътрудничество за устойчиво развитие.

Солун, Гърция
Телефон: + 30 2311241823